Disclaimer

Disclaimer 

 Algemene voorwaarden met betrekking tot online communicatie van het West-Vlaams Facilitair Instituut voor Veiligheidsdiensten (WFIV) 

 WFIV staat als faciliterende vzw in voor de onderliggende vzw’s WOBRA en WPS, die kwaliteitsvolle opleidingen voor alle brandweerlieden, ambulanciers, redders aan zee en politie aanbieden. 

 

Gebruik van de website  

Het WFIV besteedt veel aandacht en zorg aan onze website. De toegang tot de informatie op deze website is kosteloos, maar het gebruik ervan houdt de aanvaarding in van de hiernavolgende voorwaarden. 

Je mag de informatie op deze website kosteloos consulteren of voor persoonlijk gebruik downloaden en/of reproduceren. Andere aanwendingen van de informatie die we ter beschikking stellen zijn alleen mogelijk met bronvermelding én na voorafgaande schriftelijke toestemming van het WFIV. 

Als gebruiker van deze site ben je dus niet gemachtigd om gelijk welke informatie, programmatuur, producten of diensten die werden bekomen vanaf deze website te wijzigen, te kopiëren, te verdelen, te verzenden, te verspreiden, opnieuw aan te bieden, te reproduceren, te publiceren, af te staan onder licentie, over te dragen of te verkopen, noch om afgeleide werken van de voornoemde elementen te creëren, tenzij daarvoor uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming is verleend door de bevoegde entiteit van het WFIV. 

Het is ons streven dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen kan het gebeuren dat de informatie niet meer volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. 

Alle informatie op deze website is van algemene aard, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor een persoon of entiteit. Je mag deze informatie dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen. Om een specifiek of persoonlijk advies te verkrijgen, moet je altijd de bevoegde diensten raadplegen. 

Als de informatie op deze website tekortkomingen vertoont, werken we die zo snel mogelijk weg. Stel je onjuistheden vast, dan kan je de beheerder van onze website contacteren of kan je terecht bij het contactadres dat op de bewuste webpagina vermeld staat. 

Onderbrekingen van technische aard proberen we zo veel mogelijk te voorkomen. We kunnen jammer genoeg niet garanderen dat de website volledig vrij is van onderbrekingen of andere technische problemen. 

Het WFIV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de website of voortvloeit uit de op de website ter beschikking gestelde informatie.. 

 

E-mail 

De inhoud van e-mails en hun bijlage(n) zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). E-mails kunnen vertrouwelijke informatie bevatten en/of persoonlijke standpunten die niet noodzakelijk met die van het WFIV stroken. 

Als je niet de geadresseerde bent en je een e-mail per vergissing ontvangen hebt, gelieve dan de afzender onmiddellijk te verwittigen en het bericht vervolgens te verwijderen. 

De auteur van deze e-mail streeft ernaar informatie en advies te verlenen op een zorgvuldige manier, rekening houdend met de beschikbare informatie.